Kategorie      
Novinky
Jak vybrat nejlepší stimulant mozku, energie a nakopávače mužského hormonu?

Nejlepší mozkové, energetické a testosteronové nakopávače, boostery, tablety, motivace k učení a větší soustředění   Na trhu produktů a stimulantů na zlepšení paměti, zvýšení energie, větší soustředěnost, anebo stimulantů pro muže je...

více
Blog / Články

Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností 


(dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.stimulant.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.stimulant.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

 

2. Objednání zboží

2.1. Nakupovat mohou všechny fyzické i právnické osoby bez omezení. Návrh na kupní smlouvu, na jejímž základě je realizován prodej produktů prodávajícího kupujícímu, vzniká na základě vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a jejich odeslání s následným potvrzením objednávky prostřednictvím této internetové stránky nebo elektronickou poštou, příp. telefonickou objednávkou. Takto odeslaná objednávka je projevem kupujícího a jeho svobodné vůle.

2.2 Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému nemusí být vždy potvrzením objednávky, ale prodávající může požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky nebo písemně. Pokud kupující objednávku odmítne požadovaným způsobem autorizovat, může ji prodávající považovat za neplatnou. Za podstatné podmínky se považuje samozřejmě obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob dodání.

2.3. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj hlavně takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu. Tyto údaje mají pouze adresní funkci a nebudou zneužity k jiným účelům.

2.4. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází v okamžiku zaslání objednaného zboží kupujícímu.

2.5. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.6 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.7 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.8 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a prodávající společností.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,

2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

 

4.2.Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Při každém zboží je uvedena dostupnost zboží, které je prodáváno podle vystavených vzorů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti více než 3 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje po dodání kupující e-mailem kupujícího a zboží vrátí až po souhlasu prodávajícího na adresu prodávajícího.

5.2.Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit jen v případě že má zboží k dispozici a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3.Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čem kupující vydá prodávajícímu potvrzení. V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci objednávky nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 26 Kč za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnutý zboží zaplacena kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

5.4.Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5.Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.6.V případě prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 3 tohoto článku. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

5.7.Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.8.Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.9. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

5.10. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

5.11. Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

5.12. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


6. Platební podmínky

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") v hotovosti při převzetí zboží v sídle společnosti, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.5 Prodávající si balné neúčtuje.

6.6 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:

6.7 Zboží je kupujícímu obvykle zaslán jako balík prostřednictvím České pošty nebo kurýrské přepravní společnosti. Předpokládaná doba doručení na Slovensko je do 5-7 pracovních dnů. V případě doručení do zahraničí (Česká republika) je předpokládaná doba doručení do 5-7 pracovních dnů. Cena za doručení poštou a.s. je 6 € s DPH, cena za expresní doručení je 32 € s DPH. V případě jiné ceny doprave uvedené v objednávacím formuláři nebo dopravy zdarma platí cena dopravy uvedena ve formuláři. Dobírka není zpoplatněna žádnými dodatečným poplatkem. Balné je zdarma. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží. Poštovné a balné pro dodávky na území dalších členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.


7. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
7.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 2 měsíce ode dne zakoupení zboží. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

7.2.Reklamačný řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.3.Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.4.Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.5.Počas záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).

7.6.Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

7.7.Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.8.Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.9. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem, v případě dohody prodávající informuje taky jinou formou dohodnutou mezi oběma stranami.

7.10.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo dokumentace zboží,

2. neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,

3. uplynutím záruční doby zboží,

4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

7. poškozením zboží používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

8. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.11.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

1. předáním opraveného zboží,

2. výměnou zboží,

3. vrácením kupní ceny zboží,

4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.12.Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.13.Záruční doba je 2 měsíce (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba může být také ohraničena datem spotřeby zboží.

7.14.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

7.15. Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

7.16. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání odeslaná na email faktura (prodejní doklad), která slouží taky jako záruční doklad.

 


8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, v případě její nedostatku na skladu a v případě, že objednaný produkt se již nevyrábí, nedodává nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím. V případě že si zákazník objedná produkty s jinými produkty, které jsou zdarma v objednávce, prodávající je oprávněn odeslat jen produkty na skladu za stejnou cenu a neodeslat produkty, které jsou nedostupné na skladu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

8.2.Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji") a to do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

8.3.Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

8.4.Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů.

8.5.Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. V zájem co nejrychlejšího vybavení, může kupující také uvést důvod vrácení zboží. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky (ne na dobírku).

8.6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy avšak výrobek odpovídá kvalitativním požadavkům, náklady na vrácení zboží nese sám kupující.

8.7.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží ve smyslu bodu 8.2. těchto všeobecných obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

8.8.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 8.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

8.9.V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 8.4. a 8.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.10.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.


9. Odpovědnost za vady

9.1 Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na stránce jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9.2 Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

9.3. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


10. Ochrana osobních údajů

10.1 Prodávající se plně řídí zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů
Provozovatel stránky zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

 

1. Dotyčná osoba - kupující / návštěvník webstránky, provozovatel - provozovatel internetového obchodu
2. Příjemci osobních údajů účetní společnost, pošta
3. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky
1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Doba uchovávání osobních údajů - 20 let

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací
Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - 5 let

 

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies
6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

 

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz, ceneo.pl

Cookies su malé množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, než je ručně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.


10.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

10.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


11. Závěrečná ustanovení
11.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2.V případě je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3.V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

11.4.Zmluvné strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

11.5.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

11.6.Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.7.Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Copyright 2018 - 2023 © Stimulant.cz